Hållbarhet

Simpel är ett företag byggt på idén om innovation och förändring. Vi strävar mot en värld där vi tillsammans hjälps åt att använda våra resurser på ett mycket mer hållbart sätt än idag.

Klimatbesparing med Simpel

Vi vill bidra till miljön på vårt sätt genom att effektivisera transportflödena på våra vägar. Vi gav uppdrag till Climate Hero att räkna på Simpels bidrag till klimatet och sammantaget visar Climate Heros analys att Simpel möjliggör ca 60 % klimatbesparing på de transporter som förmedlas.

Globala målen för hållbar utveckling

2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 där man strävar tillsammans mot att nå ett flertal globala mål för en hållbar utveckling.

Simpels innovation och tjänst bidrar till flera av de globala målen

Globala målen

Hållbar energi för alla

Effektiv energianvändning är en förutsättning för kunna uppnå de globala hållbarhetsmålen. Simpel bidrar på sitt sätt genom att samarbeta med transportföretagen och samlasta gods på ett effektivt vis för att öka fyllnadsgraden i lasten.

Idag är upp mot 40 % av kapaciteten i transportbilarna tillgänglig. För varje enhet outnyttjad kapacitet vi hjälps åt att fylla med frakt så kan vi tillsammans minska antalet bilar kraftigt på vägarna. När detta görs automatiserat så kan vi dessutom effektivisera rutterna vilket gör att transportbilar kan hämta upp gods i området de redan var i och lämna godset i området eller staden de var på väg mot med deras övriga last. Detta bidrar enligt Climate Heros beräkningar att modellen Simpel använder sig av möjliggör ca 60 % klimatbesparing på de transporter vi förmedlar!

Hållbar energi för alla

FN:s hållbarhetsmål 7
Hållbar energi för alla

Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen innefattar även en hållbar trafikmiljö utan köbildningar och annat som bidrar till höga utsläpp. Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen och över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. Om 30 år är den siffran 70 %.

Simpel har en automatiserad flödesmodell som effektiviserar våra trafikflöden och i längden kommer bidra till att reducera antalet bilar i trafiken. Det är inte bara ett stort resursslöseri för företag som det fungerar idag utan även en stor negativ miljöpåverkan för miljön som skulle kunna undvikas.

Hållbara städer och samhällen

FN:s hållbarhetsmål 11
Hållbara städer och samhällen

Bekämpa klimat förändringarna

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi.

Simpel bidrar med sin automatiserade modell där vi matchar ditt fraktuppdrag med bäst lämpad transportbil som redan har en inplanerad rutt till området ditt gods ska till. Simpel möjliggör ca 60% klimatbesparing på förmedlade transporter enligt Climate Hero som hjälpt oss att ta reda på effekten av vår tjänst.

Bekämpa klimat förändringarna

FN:s hållbarhetsmål 13
Bekämpa klimat förändringarna