Användarvillkor

Definitioner

1.1 Simpel Transport (Simtra AB org; 559355-0964) nedan kallad ”Simpel Transport” förmedlar transportuppdrag för kunds räkning och matchar kundens behov med tillgänglig transportkapacitet hos anslutna transportföretag, sk transportörer. Simpel Transport och transportör är två skilda näringsidkare. Alla prisuppgifter som visas på simpeltransport.se eller förmedlas av Simpel Transport representanter avser pris exklusive mervärdesskatt om inget annat uttryckligen nämns.

1.2 Med ”kund” avses företag, beställare och eller annan part som bokar/skickar eller tar emot gods/frakt/transport via Simpel Transport och dess uppdragstagare.

1.3 Med ”transportör” avses utförande transportör som är ansluten till Simpel Transport och som tillhandahåller ledig kapacitet för transporter.

1.4 Med ”transportuppdrag” avses bokade, planerade, kommande eller utförda transporter för kunds räkning. Ett nytt transportuppdrag anses påbörjat och accepterat av Simpel Transport jämte Simpel Transports transportör så snart en bokningsbekräftelse skickas till kund.

1.5 Transportuppdrag utföres normalt sett mellan 06:00-17:00 helgfri vardag. Ett uppdrag som bokas som ”1-2 dagar” utförs av linjetransportörer/ speditör mellan 08:00-17:00 helgfri vardag om inga andra tillval bokas. Härom skall gods vara klart för lastning vid bokning om bokningen avser samma dag. Bokningsstopp för upphämtning samma dag är normalt sett 12:00. Avvikelser kan dock förekomma.

 

Bekräftelse av Användarvillkor

2.0 Användarvillkoren träder i kraft när transportör har accepterat förfrågan från kund och därmed ingås avtal om transport.

 

Avtal om transport

3.0 Avtal om transport mellan transportör och Simpel Transport ingås genom att transportör accepterar en beställning av transport som gjorts av kund. Från den stund uppdraget accepteras räknas transportuppdraget som påbörjat. Transportör ansvarar full ut för fullgörandet av accepterat transportuppdrag. Ett accepterat transportuppdrag från transportörens sida kan inte avbokas eller omförhandlas av transportör om inte särskilda skäl föreligger. Transportör accepterar beställningen genom att klicka på knappen ”Acceptera transportförfrågan” i den transportförfrågan som antingen skickas via e-post till transportör eller presenteras på simpeltransport.se. Accept kan också lämnas per telefon eller mejl.

3.1 Transportör skall alltid följa de instruktioner för accept som från tid till annan tillämpas av Simpel Transport samt även iaktta tillbörlig omsorg och aktsamhet vid accept. Simpel Transport svarar inte i något avseende för det fall accept lämnats i strid med tillämpliga instruktioner eller annars lämnas på ett felaktigt eller ofullständigt sätt.

 

Ansvar

4.0 Transportör bekräftar genom sin accept av transportuppdrag att man innehar – och bibehåller genom hela transportuppdraget – ansvarsförsäkringar i den omfattning som är brukligt inom Transportörens trafikområde och som minst täcker ansvar som föreligger enligt gällande lag och accepterad transportuppdrag via Simpel Transport. Transportör är inför kund skyldig att så snart en eventuell skada och/eller förlust av kundens egendom (gods eller annat) uppstår meddela detta till kund och Simpel Transport skriftligen. Kund är skyldig att inför transportör anmäla ev. skada/förlust direkt vid gods överlämnandet. All synlig skada måste noteras och fotodokumenteras i samband med gods överlämnandet. Dold skada skall anmälas till transportör senast inom 7 dagar från gods överlämnandet. Transportör är även skyldig att säkerställa att man har rätt kompetens, tillstånd och utrustning för att utföra kundens transport. För samtliga transporter genom Simpel Transport tillämpas Sverige Åkeriföretags allmänna villkor ALLBUD 98 samt ALLTRANS 2007.

 

Kundens åtaganden

5.0 Kunden ska tillhandahålla de handlingar och den information som Simpel Transport behöver för att kostnadseffektivt kunna utföra sina åtaganden. Kunden förbinder sig därvid att verka för att den administrativa hanteringen förenklas och att alla uppgifter lämnas som behövs för att utföra transporten på ett korrekt sätt. Vid eventuella fel lämnade uppgifter kan kunden bli betalningsansvarig för transportörens extra kostnader, som väntetid och om transportören inte kan utföra transporten. Kunden har rätt att kostnadsfritt avboka ett transportuppdrag såvida ingen transportör har accepterat uppdraget. Vid accepterat uppdrag anses transportuppdraget vara påbörjat och kund svarar härom för ev. uppkomna avbokningsavgifter som drabbar transportör. Avbokningsavgift kan uppgå till 100% av transportpriset som visas på simpeltransport.se vid bokning av transportuppdrag. Simpel Transport har rätt av påföra eventuella avbokningsavgifter som uppkommer när kund bokar tjänsten som heter ”1-2 dagar”.

5.1 Kund ansvar för att transport bokas förutom det som nämns i 5.0 att mottagare finns tillgänglig att ta emot gods och att leverans kan genomföras. Om gods skall lämnas utan att mottagare kan kvittera/signera skall en stående eller tillfällig fullmakt upprättas som friskriver Simpel Transport jämte deras uppdragstagare för ansvar för godset som avlämnas.

5.2 Alla extra kostnader som ev. påförs Simpel Transport med hänsyn till ej utförda eller ändrade transportuppdrag (upphämtning såväl som leverans), exempelvis vid bomkörning, ej lastklart gods, bokning med felaktiga godsuppgifter ex vikt, mått och volym mm. har Simpel Transport rätt att fakturera vidare till kunden.

6.0 Simpel Transport har rätt att anpassa och ändra villkoren för alla parter och de tekniska och administrativa rutinerna, bland annat rutinerna för identifiering och skydd mot manipulationer, samt även vidta ändringar vad gäller hemsidans utformning och funktionalitet.

 

Ansvarsbegränsning

7.0 Endast om grov oaktsamhet eller uppsåt kan läggas Simpel Transport till last svarar Simpel Transport för förlust eller förvanskning av den information som tillhandahålls eller förmedlas av Simpel Transport via simpeltransport.se. Indirekt skada eller handelsvinst ersätts inte under några omständigheter. Simpel Transports ansvar enligt dessa användarvillkor, inkluderande bland annat fel, förseningar, förvanskningar och förlust av information, är begränsat per skadetillfälle till högst ett halvt prisbasbelopp.

7.1 Kund får göra gällande påföljd enligt ovan endast om kund gett Simpel Transport och Simpel Transports transportör meddelande därom senast 30 dagar efter det att Simpel Transport mottagit en reklamation.

7.2 Simpel Transport ansvarar gentemot kund för bristande funktioner i simpeltransport.se, om inte dessa brister är utan betydelse för marknadsplatsen användning och inte skäligen kan anses innebära annat än ringa besvär för kunden. Kunden skall anmäla sådan brist till Simpel Transport genast efter det att bristen upptäckts. Simpel Transport ansvar att så snart det är möjligt åtgärda felen eller på annat sätt delge information på hemsidan.

 

Sekretess

8.0 Parterna förbinder sig att inte för tredje man yppa eller i övrigt göra tillgänglig information som part erhållit från den andra parten inom ramen för Simpel Transport transportförmedling eller avtal om transport. Skyldighet att vidta sekretess gäller ömsesidigt även efter transport uppdragets fullgörande.

8.1 Skyldighet att vidta sekretess gäller inte sådan information som part kan påvisa blivit känd för honom på annat sätt än inom ramen för avtalen eller som är allmänt känd eller som utgör avidentifierade uppgifter av statistisk karaktär. Skyldighet att vidta sekretess gäller inte heller när en part är skyldig att enligt lag lämna ut uppgifter.

 

Tvister

9.0 Svensk rätt ska gälla för dessa Användarvillkor.

9.1 Tvist angående dessa Användarvillkor, dess tillkomst, tolkning eller tillämpning ska avgöras enligt Stockholms Handelskammares regler för förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.

 

Övrigt

10.0 Beställning av transportuppdrag görs via hemsidan simpeltransport.se Genomförd beställning innebär att kund godkänner samtliga användarvillkor och de uppgifter som anges i bokning registreras i våra system samt kan/kommer delges till transportör. Efter accepterat transportuppdrag bör kommunikation mellan kund och transportör ske på webbadress och/eller telefonnummer som Simpel Transport meddelar kund vid bokning av transportuppdrag.

10.1 Avtal om köp träffas först när Simpel Transport bekräftar beställningen i samband med skickad orderbekräftelse. I samband med avtal om köpet vid orderbekräftelse så upphävs ångerrätten då transporten anses vara påbörjat.

10.2 Samtliga priser anges i svensk krona, exklusive moms

10.3 Priset som presenteras i samband med beställning av transportuppdrag medger maximalt 15 minuter samlad lastning- och lossningstid. Överskjutande tid debiteras enligt vår tids prislista, per påbörjad 10 minutersperiod.

10.4 Simpel Transport reserverar sig från eventuella fel på hemsidan.

10.5 Betalning av kund sker genom faktura med betalningsvillkor 14 dagar netto. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift och/ eller dröjsmålsränta.

10.6 Simpel Transport förmedlar samtliga transportuppdrag till tredje part (transportör), vid eventuella fel kring i utförandet av transporten kontaktar kund tredje part (transportör). Vilken tredje part (transportör) som accepterat och ansvar för transport uppdragets fullgörande, framgår i orderbekräftelsen.

 

Användarvillkoren uppdaterades senast 28 februari 2023